Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MINIRAMP.PL

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2020

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konto Klienta - indywidualne konto zarejestrowane na stronie sklepu internetowego „Miniramp.pl”, przyspieszające proces składania zamówienia oraz umożliwiające Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego zakładane w sposób określony w pkt III Regulaminu, W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MINIRAMP.PL;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://miniramp.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MINIRAMP.PL a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta w firmie Miniramp Skateboard Shop, Jakub Winowiecki, na stronie internetowej firmy Miniramp.pl oraz na stronie dla urządzeń mobilnych, pod adresem http://miniramp.pl/.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Korzystając ze strony miniramp.pl i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

4. Sklep internetowy MINIRAMP, działający pod adresem http://miniramp.pl/, prowadzony jest przez Winowiecki Jakub, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Miniramp Skateboard Shop z siedzibą przy ul Sosnowej 111, 62-002 Złotniki wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, NIP 7772317255, REGON 634616902, adres poczty elektronicznej: sklep@miniramp.pl, numer telefonu: (+48) 618534417 (opłata jak za połączenie standardowe-wg. cennika właściwego operatora).

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do internetu.

7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MINIRAMP.PL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

9. Dostępność produktów i usług na stronie miniramp.pl w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://miniramp.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. MINIRAMP.PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MINIRAMP.PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MINIRAMP.PL.


Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MINIRAMP.PL

 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MINIRAMP.PL,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://miniramp.pl/, dokonać rejestracji i podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym celu należy wybrać metodę płatności i sposób dostawy.

3. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MINIRAMP.PL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe. Gdybyśmy otrzymali już płatność za takie zamówienie, podejmiemy próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności.

7. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po potwierdzeniu złożonego zamówienia.

8. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
c) poprzez formularz znajdujący się na stronie: miniramp.pl zakładka „kontakt’’ http://www.miniramp.pl/kontakt.

9. Zamówienia są obsługiwane przez dział Obsługi Klienta sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 11.00-18.00.

V. Dane osobowe

1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe podane przez klientów będą traktowane zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do przekazanych danych osobowych oraz do informacji o złożonych zamówieniach.

2. Administratorem danych osobowych jest Miniramp Skateboard Shop, Winowiecki Jakub z siedzibą przy ul Sosnowej 111, 62-002 Złotniki, NIP 7772317255, REGON 634616902.

3. Dane osobowe Klienta chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

4. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres: Miniramp Skateboard Shop, ul. Długa 9, 61-850 Poznań bądź też mailowo na adres: karolina@miniramp.pl.

VI. Dostawa

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Zamówienia dostarczamy na terenie Polski jak również do krajów UE.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Paczkomatów InPost.

3. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w naszym sklepie, pod adresem ul. Długa 9, 61-650 Poznań.

4. Dostawa jest darmowa w przypadku zamówień o wartości za co najmniej 449 zł przy wyborze opcji przedpłata. Koszty transportu dla zamówień poniżej 449 zł znajdziesz tutaj: cennik-dostaw.

5. Cena przesyłki zależy od formy płatności, wartości zamówienia oraz kraju dostarczenia.

6. Każda przesyłka jest ponadto ubezpieczona i dociera pod wskazany adres zwykle na drugi dzień po wysłaniu jej z magazynu.

7. Zamówienie są realizowane i dostarczane w ciągu 24 h od otrzymania zamówienia oraz tylko w dni robocze.

8. Klient ma 2 dni (48 h) na odbiór zamówienia z Paczkomatu InPost. Paczkomaty są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Aby otworzyć skrytkę, należy użyć kodu numerycznego lub QR otrzymanego w wiadomości SM.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://miniramp.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VII. Odbiór towarów

1. Sprzedawca informuję że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

VIII. Kolory i wymiary

Staramy się, aby możliwie wiernie prezentować nasze produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Nie możemy zagwarantować, że Twój komputer, monitor lub urządzenie mobilne wiernie odwzorowuje kolory.
Wymiary produktu podane na stronie miniramp.pl są jedynie orientacyjne i mają ułatwić wybór modelu lub fasonu, ale nie są rzeczywistymi wymiarami produktu, który otrzymasz. Wymiary rzeczywiste mogą się różnić zależnie od materiału, z którego wykonano produkt.
Dokładamy starań, aby informacje zawarte na naszej stronie internetowej były pełne, prawdziwe i poprawne. W przypadku wystąpienia błędów Miniramp bez zwłocznie przystąpi do ich korekty.

IX. Ceny i metody płatności

1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

2. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

3. Koszt dostawy każdego zamówienia jest taki sam niezależnie od rozmiaru lub wagi paczki. Koszt dostawy jest wyszczególniony na etapie finalizacji zamówienia. Standardowy koszt dostawy wynosi 12,00 – 14,00 PLN. Ceny w sklepie stacjonarnym i online mogą się różnić.

4. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie: a) gotówkowej - płatności za pobraniem;
b) bezgotówkowej:
płatność przelewem na rachunek sklepu nr konta:
15 1090 1463 0000 0001 4362 5236
płatność przelewem za pomocą systemu płatności.pl

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

X. Wymiana i zwroty (Prawo odstąpienia od umowy)

Warunki wymiany/zwrotu

1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać:

 • pocztą adres: Sklep Miniramp Skateboard Shop ul. Długa 9, 61-850 Poznań;
 • mailem na adres: sklep@miniramp.pl;
 • wypełnić formularz online w zakładce Moje Konto - Zwroty Towarów

 

2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia.

3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

5. Zwracany produkt nie może być używany ani też uszkodzony (z wyjątkiem wad fabrycznych). Istnieje możliwość wymiany artykułu na inny model oraz rozmiar. Wszystkie zwracane artykuły muszą być starannie zapakowane i zawierać poprawnie wypełniony formularz zwrotu. W przypadku zwrotu obuwia, prosimy nie owijać taśmą bezpośrednio pudełka. Można pobrać formularz zwrotu ze strony!

6. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Opłaty pocztowe za przesyłkę artykułów do wymiany lub zwrotu pokrywa klient.
Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych na koszt adresata.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;

9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Zwroty prosimy wysyłać na adres:
Miniramp Skateboard Shop
ul. Długa 9
61-850 Poznań
Polska

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

1. MINIRAMP.PL jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Miniramp Skateboard Shop, ul. Długa 9, 61-650 Poznań; sklep@miniramp.pl. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres sklep@miniramp.pl FORMULARZ REKLAMACJI DOSTEPNY TU! W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

3. MINIRAMP.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

5. MINIRAMP.PL nie jest producentem Towarów. MINIRAMP.PL nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. MINIRAMP.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MINIRAMP.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Miniramp Skateboard Shop ul. Długa 9, 61-850 Poznań badz mailowo sklep@miniramp.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. MINIRAMP.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

XIII. Program Lojalnościowy Punkty

1. Program Lojalnościowy Punkty to program stworzony specjalnie dla naszych klientów. Każdy klient MINIRAMP, nawet przy pierwszym zakupie za dowolna kwotę staje się automatycznie członkiem Programu dzięki czemu może dokonywać zakupów na specjalnych warunkach.

2. Jak to działa?
Za każdy zakupiony produkt otrzymujesz punkty (np. za buty o wartości 299 zl otrzymasz 29,9 punktów), które tak naprawdę zasilają Twoje konto, aby w przyszłości wymienić je na jakikolwiek produkt z naszej oferty. Każdy produkt w naszym sklepie ma cenę wyrażoną w zł jak i w punktach. To ty decydujesz czy płacisz złotówkami czy zgromadzonymi przez siebie punktami. Uwaga: Punktami nie można obniżać wartości kupowanych produktów (jeśli masz np. 29.9 pkt to możesz kupić produkt do wartości 29zł itd.)

3. Gdzie widzę ile mam punktów?
W zakładce Twoje konto - Program Lojalnościowy możesz podejrzeć ile masz zgromadzonych punktów oraz dokonać bezpośrednio zakupów z ich wykorzystaniem.

4. Regulamin działania Programu Punkty dostępny tutaj!

XIV. Karta podarunkowa

1. Klient może zakupić karty podarunkowe na Miniramp.pl, w celu zakupu artykułów na tej stronie internetowej bądź w sklepie stacjonarnym.

2. Dostępne wartości kart podarunkowych: 100zl, 300zl oraz 500zl.

3. Gdy kupisz kartę podarunkową zapisujemy na niej unikalny kod i wysyłamy do Ciebie w eleganckiej kopercie.

Kartę osobiście możesz wręczyć w prezencie, a osoba która ją otrzyma będzie miała możliwość jednorazowego zakupu w naszym sklepie stacjonarnym i internetowym.

4. W przypadku sklepu internetowego, kod wpisuje się na stronie https://miniramp.pl/code, wówczas rabat zostanie aktywowany. Zakupy robi się tak, jak normalnie - dodaje się wybrany towar do koszyka. Sklep automatycznie odlicza kwotę w Twoim koszyku na jaką została zakupiona karta. Przykładowo: Masz kartę na wartość 100 zł. Dodajemy do koszyka buty za 300 zł, w podsumowaniu koszyka będzie do zapłaty 200zł lub dodajemy do koszyka czapkę o wartości 100zł, wtedy do zapłaty zostanie nam koszt wybranego kuriera np. 9,50 zł

5.Karta ma bezterminową ważność i dotyczy całego asortymentu.

6.Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. Kartę można wykorzystać na zakup towaru, którego wartość jest taka sama lub wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej. Nie możesz wykorzystać rabatu w przypadku zakupów o wartości niższej niż wartość karty.

8. Karta Podarunkowa może być używana wyłącznie do czasu wyczerpania znajdujących się na niej środków. Doładowanie Karty Podarunkowej nie jest możliwe.

9. Przy każdym zamówieniu można skorzystać z tylko jednej karty podarunkowej jako metody płatności.

10. Zasady wymiany i/lub zwrotu towaru w przypadku zamówień opłaconych kartą podarunkową są takie same, jak dla wszystkich innych zamówień złożonych na Miniramp.pl

11. Należna kwota zostanie zwrócona w formie doładowania Twojego salda klienta, a środki będziesz mógł wykorzystać na kolejne zakupy w dowolnym okresie. Doładowanie salda karty podarunkowej zajmuje około 15 dni od daty zwrotu. W przypadku zamówienia opłaconego częściowo kartą kredytową, odpowiednia część należnej kwoty zwrotu zostanie najpierw zwrócona na kartę kredytową, a pozostała część zostanie zwrócona w formie doładowania salda klienta.

XV. Informacje dodatkowe

1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze sklepu www.miniramp.pl spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej,
 • aktywne wtyczki - JAVA, FLASH,
 • rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit,
 • posiadanie przez Klienta konta e-mail.

 

2. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub innego z równoważnym sformułowaniem Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy sklep@miniramp.pl lub telefoniczny pod numerem +48 618534417 (opłata standardowa wg właściwego operatora).

3. W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@miniramp.pl z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu +48618534417 (opłata standardowa wg właściwego operatora). Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Zmiany w regulaminie:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MINIRAMP.PL a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MINIRAMP.PL a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MINIRAMP.PL.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel