Polityka prywatności

Aktualizujemy naszą Politykę Prywatności!

W globalnym prawie ochrony prywatności nastąpiły nowe zmiany (RODO, czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które wymagały od nas przejrzenia naszych standardów. Chcemy zapewnić jaśniejsze, prostsze i bardziej precyzyjne sformułowania dotyczące sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych. Zaktualizowaliśmy zatem naszą Politykę Prywatności, tak by była łatwa do czytania oraz zrozumienia dla Użytkownika.

Zmiany te wejdą w życie z dniem 25 maj 2018 roku.

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: karolina@miniramp.pl

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych jest firma Miniramp Skateboard Shop, Jakub Winowiecki („Miniramp”). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu korzystania z usług Miniramp tj. w celu przyśpieszenia zawierania transakcji internetowych.

Miniramp Skateboard Shop
Jakub Winowiecki
ul. Sosnowa 111
62-002 Złotniki, Poznań

Rejestr firm: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki NIP 7772317255 REGON 634616902

adres poczty elektronicznej: sklep@miniramp.pl
numer telefonu: (+48) 618534417

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Wszystkie dane klientów z Unii Europejskiej, są przechowywane na terenie Unii Europejskiej, na ten moment dane są przechowywane na terytorium Polski.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie przez Miniramp.pl. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Póki co nie jesteśmy w stanie świadczyć wszystkich potrzebnych nam usług samodzielnie. Dlatego korzystamy z zewnętrznych dostawców. Twoje dane przekazujemy następującym kategoriom podmiotów:

 • biura rachunkowe, które pomagają nam w obsłudze księgowej;
 • systemy płatności, które obsługują płatności;
 • systemy do komunikacji, które pozwalają nam na kontakt z Tobą;
 • firmy zajmujące się przetwarzaniem danych jak dostawcy świadczący usługi dla Miniramp (firmy kurierskie, agencje, firmy zajmujące się wysyłaniem informacji handlowych);
 • administracja publiczna i instytucje publiczne, gdy wymagają tego przepisy prawa podatkowego, pracy, ubezpieczeń społecznych lub inne.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzanie danych osobowych podanych podczas logowania się do strony internetowej miniramp.pl, odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu przyśpieszenia zawierania transakcji internetowych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Miniramp dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w postaci profilowania w zakresie obsługi i marketingu. Miniramp nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Podstawą prawną dla przetwarzania zebranych danych osobowych jest w szczególności wykonanie umowy sprzedaży. W tym względzie użytkownik jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania umowy. W przypadku nie podania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży.

Obsługa i wystawianie faktur sprzedaży opiera się również na obowiązku prawnym jaki ciąży na firmie Miniramp.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez Użytkownika z konta na stronie miniramp.pl lub wykonywaniem usługi (np. obsługa reklamacji) – w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez odrębne przepisy, a następnie zostaną usunięte z systemu.

Dopóki korzystasz z naszych usług, Twoje dane są przez nas przechowywane i przetwarzane.

Po usunięciu konta miniramp.pl, przetwarzanie przez nas Twoich danych polega na ich przechowywaniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Chcemy w ten sposób zabezpieczyć Twoje prawa.

W jaki sposób są chronione Twoje dane osobowe?

Do zabezpieczeń stosowanych przez Miniramp należy Certyfikat SSL. Szyfrowanie danych i podpisywanie stron certyfikatem staje się dzisiaj obowiązującym standardem przy wymianie danych między serwerem a przeglądarką internetową.

Z potrzeby zachowania bezpieczeństwa podczas przesyłania swoich danych osobowych podawanych w trakcie rejestracji konta w sklepie stosujemy technologię Certyfikatu SSL, która pozwola klientom sklepu zweryfikować czy strona, na której się znajdują, faktycznie należy do właściwej firmy oraz pozwala na za szyfrowanie przesyłanych danych.

Ponadto wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem strony miniramp.pl są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej instytucji.

Deklarujemy, że wdrożyliśmy wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarzamy, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

Jakie masz prawa względem danych osobowych?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem: karolina@miniramp.pl

Prawo do przenoszenia:

Gdy Miniramp przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Jeśli Twoje dane są niepoprawne bądź niekompletne masz prawo zażądać poprawienia ich bądź uzupełnienia. Jeśli masz założone własne konto na Miniramp, możesz sam edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta.

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Miniramp.pl z wyjątkiem następujących sytuacji:

masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta;
masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo jeśli dokonałeś zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (newsletter):

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
wchodząc na stronę główną www.miniramp.pl, na dole strony znajduje się informacja dotycząca zapisania oraz wypisania z newslettera. Wystarczy kliknąć na „WYPISZ”.

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby Miniramp ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych.
W takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu:

Masz prawo sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes , którymi kieruje się Miniramp, w tym wobec profilowania. W takim przypadku Miniramp zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi:

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby obsłużyć wyżej wymienione zgłoszenia, możemy zażądać dowodu tożsamości.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Wyznaczyliśmy pracownika, która będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nim skontaktować, napisz na adres: karolina@miniramp.pl

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

Wszystkie przyszłe aktualizacje Zasad prywatności będą dostępne na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności (na przykład o zmianach dotyczących celu w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych).

ZAKUPY ONLINE

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi w sklepie online Miniramp.pl w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.

Dzięki danym osobowym możemy Cię zidentyfikować i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online, a także potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

dane kontaktowe jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, data urodzenia
dane do logowania: login
informacje na temat płatności i historię płatności
informacje na temat zamówień

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres, magazyn, firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Miniramp musi przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia. Pamiętaj, że wiele tych firm ma niezależne prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych lub jest do tego zobowiązanych.

MARKETING BEZPOSREDNI (NEWSLETTER)

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach oraz tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie kliknięte Jeśli masz konto Miniramp.pl będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem m.in.:

imię i nazwisko
adres
wiek
historia zakupów
sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego i są one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Gdy to zrobisz, Miniramp nie będzie mógł więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej
 • wchodząc na stronę główną www.miniramp.pl, na dole strony znajduje się informacja dotycząca zapisania oraz wypisania z newslettera. Wystarczy kliknąć na „WYPISZ”

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.

KONTO UŻYTKOWNIKA NA MINIRAMP.PL

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych do założenia i prowadzenia Twojego konta oraz w celu świadczenia Ci spersonalizowanych usług na stronie Miniramp.pl. Udostępnimy Ci Twoją historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta (w tym również preferencji marketingowych). Udostępnimy Ci też łatwy sposób poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach. Ponadto umożliwimy Ci zapisywanie produktów w koszyku i umożliwimy ocenianie oraz recenzowanie kupionych u nas produktów.

Aby móc przedstawiać interesujące dla Ciebie rekomendacje produktów, Miniramp będzie przetwarzać dane na temat sposobu nawigowania po naszej stronie internetowej oraz przeglądanych produktów, na temat Twojej historii zakupów oraz recenzji produktów, a także dane, które nam przekażesz poprzez swoje konto.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Zawsze przetwarzamy Twój adres e-mail oraz dane, które nam przekazujesz w momencie zakładania konta Miniramp.

Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu
data urodzenia
płeć
kraj

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

historia zakupów
informacje na temat dostawy
historia płatności

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Za optymalizację strony oraz bezpieczeństwo danych odpowiada dostawca usług SaaS – firma IAI S.A., a do oceniania produktów używamy narzędzi analitycznych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz w momencie zakładania konta Miniramp. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępniania interesujących Cię informacji o produktach, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, Twoje konto zostanie zamknięte, a Miniramp nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto Miniramp. Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto. Jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.

Po zamknięciu konta Miniramp Twoje dane zostaną usunięte.

Logowanie za pomocą konta Facebook/Paypal/Google+ :

Jeżeli masz konto na Facebooku /Paypalu/Google +, możesz alternatywnie zalogować się na naszej stronie Miniramp.pl dzięki usłudze „Połącz konto z innym serwisem“.

Otrzymamy wówczas informacje, które podałeś na ww. kontach i które są wymagane do utworzenia konta w sklepie Miniramp. Aby umożliwić tę funkcję, Twoja przeglądarka internetowa już przy pierwszym wejściu do naszego serwisu internetowego pobierze skrypt z serwerów Facebooka/Paypal/Google+. Dzięki temu będzie technicznie możliwe, aby te serwisy dowiedziały się, że surfujesz w naszym serwisie internetowym. Udostępnione i zapisane zostaną tylko te dane osobowe, które są potrzebne do założenia konta jak nazwisko i imię oraz adres e-mail.

OSBŁUGA KLIENTA

Jak będziemy używać Twoich danych osobowych?

Będziemy używać danych osobowych do przetwarzania Twoich pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych. Możemy też kontaktować się z Tobą, jeśli wystąpią jakieś problemy z Twoim zamówieniem.

Które dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekażesz, w tym między innymi:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu
 • datę urodzenia
 • dane i historię płatności
 • informacje o zamówieniach
 • numer konta
 • całą korespondencję na dany temat

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych w ramach Obsługi Klienta mają wyłącznie dedykowani pracownicy Miniramp.pl i są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Miniramp.

KONKURSY

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, kiedy weźmiesz udział w naszym konkursie. Dane osobowe zostaną wykorzystane do tego, aby Miniramp mógł kontaktować się z uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer
 • telefonu
 • wiek
 • informacje przekazane w konkursie

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej i umożliwiają firmom kurierskim dostarczenie nagród.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz w momencie zgłoszenia do udziału w konkursie.

Prawo do wycofania zgody:

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, Miniramp nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane przez 45 dni po zakończeniu konkursu.

WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz. Będziemy także używać Twoich danych osobowych do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości (wystawianie i przechowywanie faktur, udzielanie odpowiedzi na reklamacje).

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

 • numer klienta
 • numer zamówienia
 • imię i nazwisko
 • adres pocztowy
 • kwota transakcji
 • data transakcji

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane będą udostępniane w wyłącznie w ramach firmy Miniramp Skateboard Shop. Będziemy też udostępniać Twoje dane osobowe firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości oraz zewnętrznym Kancelariom Rachunkowym z którymi współpracujemy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Miniramp przetwarza Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości w Twoim kraju.

ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPSTWOM I WYKORZYSTYWANIE DANYCH NIEZGODNYCH Z PRAWEM

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych, aby zapobiegać stratom, upewniać się, że przestrzegasz regulaminu oraz aby wykrywać korzystanie z naszych usług w sposób niezgodny z zasadami i zapobiegać im. W celu bezpieczeństwa stosujemy monitoring wideo, aby mieć dowód działań niezgodnych z prawem i móc zgłaszać takie działania dokonane w naszym sklepie. Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby zapobiegać niezgodnym z zasadami korzystaniu z naszych usług online, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań klientów sklepu online.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres
 • e-mail
 • numer klienta
 • nagrania wideo
 • historię zamówień
 • informacje o dostawach
 • historię płatności

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie w celach opisanych powyżej. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem i oszustwach mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom prawnym oraz lokalnym i międzynarodowym organom sprawiedliwości. Pamiętaj, że takie instytucje mają niezależne prawo lub zobowiązania do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu Miniramp.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas niezbędny do zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz do ich zgłaszania. Nagrania wideo będą przechowywane przez czas wymagany zgodnie z lokalnym prawem, maksymalnie przez 30 dni.

PLIKI COOKIE

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną dla użytkownika stronę internetową.

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakie typy cookies generuje strona Miniramp.pl?

Na naszej stronie stosuje się dwa rodzaje "cookies" tzw. "sesyjne" oraz "stałe".

 • Cookies stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 • Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.
 • Pliki "cookies" wykorzystywane przez zintegrowane ze sklepem serwisy, najczęściej np. Facebook, Paypal, Google Analytics.

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. (pliki cookie dodawane przez Facebook czy Google+) i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie. Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Oprogramowanie sklepu miniramp.pl standardowo nie zapisuje danych osobowych w plikach "cookies" które mogłyby zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Gwarancje korzystania z plików „cookies”

Cookies wykorzystywane przez stronę internetową są kojarzone wyłącznie z anonimowymi użytkownikami i komputerami i nie udostępniają danych osobowych użytkowników.

Niektóre pliki cookies są wykorzystywane przez osoby trzecie (np. Google), aby udostępnić Miniramp dane dotyczące skuteczności promocji.

Cookies używane na stronie internetowej mają w większości przypadków charakter tymczasowy i służą głównie ich efektywnej transmisji. Żaden z plików cookie używanych przez stronę nie będzie ważny dłużej niż dwa lata.

Użytkownicy mają możliwość konfigurowania przeglądarki w ten sposób, aby otrzymywać powiadomienia o plikach cookies i zapobiegać ich instalacji na komputerze. Aby korzystać ze strony internetowej nie ma potrzeby wyrażania zgody na instalację cookies, pomimo, że jest konieczne zalogowanie się, jak w przypadku każdej z usług, która wymaga wcześniejszej rejestracji lub logowania.

Czy jest możliwe usunięcie plików „cookies”?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików "cookies" uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel