Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MINIRAMP.PL

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2021 r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego. 
 2. 2. konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także, na potrzeby Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, także Klient-przedsiębiorca będący osobą fizyczną, zawierający ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta-przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. 3. Konto Klienta - indywidualne konto zarejestrowane na stronie Sklepu Internetowego, przyspieszające proces składania Zamówienia oraz umożliwiające Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta Klienta, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta Klienta.
 4. 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 
 5. 5. Regulamin – niniejszy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MINIRAMP.PL, który określa ogólne warunki Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin stanowi także odpowiednio wzorzec umowy, w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), oraz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).     
 6. 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem http://miniramp.pl/, z którego funkcjonalności może korzystać Klient, w szczególności w celu zapoznania się z ofertą Sprzedawcy oraz zawarcia Umowy sprzedaży i jej obsługi przy użyciu Konta Klienta.  
 7. 7. Towar – rzeczy ruchome prezentowane i oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 8. 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy użyciu funkcjonalności Sklepu Internetowego, której przedmiotem jest Towar. Umowa sprzedaży stanowi równocześnie umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). Warunki Umowy sprzedaży określają każdorazowo łącznie niniejszy Regulamin oraz treść Zamówienia. 
 9. 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane Sprzedawcy przy użyciu funkcjonalności Sklepu Internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz jego cenę.
 10. 10. Sprzedawca – Jakub Winowiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "MINIRAMP SKATEBOARD SHOP" JAKUB WINOWIECKI, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Sosnowa 111, 62-002 Złotniki, NIP: 7772317255, REGON: 634616902, adres poczty elektronicznej: sklep@miniramp.pl, numer telefonu: (+48) 618534417 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora).

II. Postanowienia ogólne

 1. 1. Regulamin dotyczy wszystkich Zamówień składanych przez Klienta na Towary oferowane w Sklepie Internetowym. Korzystając ze Sklepu Internetowego, Klient akceptuje niniejszy Regulamin. 
 2. 2. Regulamin określa w szczególności:
 1. 1) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta,
 2. 2) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na Towary,
 3. 3) zasady zawierania Umowy sprzedaży przy użyciu funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 1. 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do Internetu.
 2. 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 3. 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. 6. Dostępność Towarów i usług w Sklepie Internetowym w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te Towary i usługi będą dostępne zawsze. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego Towaru lub usługi.
 5. 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go, zapisać na nośniku danych lub wydrukować.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. 1. Rejestracja i założenie Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalne. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym, po akceptacji Regulaminu. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. 1) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. 2) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,
 3. 3) dopuścił się innych zachowań, które mogą zostać uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub jako godzące w renomę lub dobre imię Sprzedawcy.
 1. 2. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 2. 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sprzedawca wdraża środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.
 3. 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. 1) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. 2) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. 3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 
 4. 4) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 5. 5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku i niekomercyjnie,
 6. 6) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z dobrymi obyczajami i powszechnie przyjętymi zwyczajami. 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient wchodzi na stronę internetową działającą pod adresem: http://miniramp.pl/, dodaje interesujący go Towar z aktualnego asortymentu Sklepu Internetowego do koszyka, podaje swoje dane osobowe (w tym kroku Klient może założyć Konto Klienta, przy czym jest to opcjonalne), a następnie wykonuje czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na kolejnych stronach Sklepu Internetowego, zmierzające do złożenia Zamówienia. 
 2. 2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu Internetowego polega na dodaniu odpowiednich Towarów do koszyka. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta Towary znajdują się w koszyku, należy złożyć Zamówienie - w tym celu Klient  wybiera metodę płatności i sposób dostawy, a następnie wykonuje czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na kolejnych stronach Sklepu Internetowego, zmierzające do złożenia Zamówienia. 
 3. 3. W trakcie składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie zgodnych z prawdą informacji, w tym swoich prawidłowych danych.
 4. 4. W celu złożenia Zamówienia, konieczne jest dokonanie przez Klienta akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz zaznaczenie obligatoryjnych zgód i oświadczeń podczas procesu składania Zamówienia, a następnie potwierdzenie Zamówienia przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności na stronie Sklepu Internetowego, tj. kliknięcie przez Klienta w odpowiedni przycisk wyboru w podsumowaniu Zamówienia. 
 5. 5. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą kliknięcia przez Klienta w przycisk wyboru o treści „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innej równoważnej i jednoznacznie sformułowanej w podsumowaniu Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu i Zamówienia. Bezpośrednio po zawarciu Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia ze wszystkimi warunki zawartej Umowy sprzedaży oraz wymaganymi załącznikami. 
 6. 6. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy sprzedaży po złożeniu Zamówienia przez Klienta. 
 7. 7. Niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, które przysługuje Klientowi będącemu konsumentem, Klient może anulować złożone Zamówienie lub je zmodyfikować także za zgodą Sprzedawcy, przy czym  nie później jednak niż do chwili wysłania Towaru. W tym celu, niezwłocznie po złożeniu zamówienia, należy skontaktować się z Sprzedawcą: 
 1. 1) telefonicznie,
 2. 2) drogą mailową
 3. 3) lub poprzez formularz znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce   „kontakt’’ (http://www.miniramp.pl/kontakt).
 1. 8. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi klienta Sprzedawcy w dni robocze, przez które, na potrzeby Umowy sprzedaży, rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 11:00-18:00.

V. Dane osobowe

 1. 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi jest Sprzedawca, tj.  Jakub Winowiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "MINIRAMP SKATEBOARD SHOP" JAKUB WINOWIECKI, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Sosnowa 111, 62-002 Złotniki, NIP: 7772317255, REGON: 634616902, adres poczty elektronicznej: sklep@miniramp.pl, numer telefonu: (+48) 618534417 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora).
 2. 2. Klient będący osobą fizyczną podaje swoje dane osobowe Sprzedawcy podczas wypełniania formularza na stronie Sklepu Internetowego w procesie składania Zamówienia.  
 3. 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę w celach i w sposób opisany w Polityce Prywatności, z którą Klient może się zapoznać podczas składania Zamówienia oraz w każdym momencie na dedykowanej do tego stronie Sklepu Internetowego. 

VI. Dostawa

 1. 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
 2. 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Paczkomatów InPost.
 3. 3. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem: ul. Długa 9, 61-650 Poznań.
 4. 4. Dostawa jest darmowa w przypadku zamówień o wartości za co najmniej 449,00 PLN przy wyborze opcji przedpłata. Koszty transportu dla zamówień poniżej 449,00 PLN znajduje się w cenniku dostaw na stronie Sklepu Internetowego.
 5. 5. Cena przesyłki zależy od formy płatności, wartości Zamówienia oraz kraju dostawy.
 6. 6. Każda przesyłka jest ponadto ubezpieczona i dociera pod wskazany adres zwykle na drugi dzień po wysłaniu jej z magazynu.
 7. 7. Towary są pakowane i nadawane przez Sprzedawcę zwykle w ciągu 24h od momentu otrzymania Zamówienia oraz tylko w dni robocze.
 8. 8. Klient ma 2 dni (48 h) na odbiór Towaru z Paczkomatu InPost. Paczkomaty są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Aby otworzyć skrytkę, należy użyć kodu numerycznego lub QR otrzymanego w wiadomości SMS. 
 9. 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego oraz pobrać go i zapisać w formie pliku lub wydrukować. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury.

VII. Odbiór towarów

 1. 1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki z Towarem po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu. Prawo do sprawdzenia stanu Towaru przysługuje przed odbiorem przesyłki od przewoźnika.
 2. 2. W przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki z Towarem okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki i Towaru oraz okoliczności powstania szkody. W większości przypadków przewoźnik wykonuje jednak wymienione czynności na żądanie osoby uprawnionej do odbioru przesyłki.
 3. 3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki Klient dostrzeże ubytek lub uszkodzenie Towaru  niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Klientowi prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki z Towarem, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
 4. 4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości związanych z przesyłką Towaru, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. 5. Sprzedawca zastrzega jednocześnie, że postanowienia ust. 1-4 powyżej nie uchybiają przepisom ustawy, zgodnie z którymi jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru Klientowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta będącego konsumentem. Postanowienia mniej korzystne dla Kupującego będącego konsumentem są nieważne.

 

VIII. Kolory i wymiary 

 1. 1. Sprzedawca stara się, aby możliwie wiernie prezentować Towary, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu Klienta. Sprzedawca nie jest w stanie zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne Klienta wiernie odwzorowuje kolory Towaru.
 2. 2. Sprzedawca zastrzega, że rzeczywiste wymiary Towaru mogą się nieznacznie różnić od podanych na stronie Sklepu Internetowego, przy czym w zakresie nie większym jednak niż dopuszczalny przez odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz właściwe normy produkcyjne i technologiczne. Rzeczywiste wymiary Towaru mogą się w szczególności różnić zależnie od materiału, z którego wykonano Towar. 
 3. 3. Sprzedawca dokłada starań, aby informacje o Towarze zawarte na stronie Sklepu Internetowego były pełne, prawdziwe i poprawne. W przypadku wystąpienia błędów, Sprzedawca niezwłocznie od chwili ich ustalenia przystąpi dokonania odpowiednich korekt treści prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego. 

IX. Ceny i metody płatności

 1. 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, tj. przeniesienia własności i wydania Towaru Klientowi,  Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy wskazaną w Zamówieniu cenę Towaru oraz koszt jego wysyłki (gdy dotyczy). 
 2. 2. Cena Towaru podawana jest w polskich złotych jako cena brutto, tj. zawierająca wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. Podane ceny nie zawierają kosztów ewentualnej przesyłki, które są podawane odrębnie w procesie składania Zamówienia.
 3. 3. Koszt dostawy każdego Towaru jest taki sam niezależnie od rozmiaru lub wagi paczki. Koszt dostawy jest wyszczególniony na etapie finalizacji Zamówienia. Standardowy koszt dostawy wynosi 12,00 – 14,00 PLN. Ceny w sklepie stacjonarnym i Sklepie Internetowym mogą się różnić.
 4. 4. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie spośród aktualnie dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności: 
 1. 1) gotówkowej - płatności za pobraniem,
 2. 2) bezgotówkowej:
 1. a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:

15 1090 1463 0000 0001 4362 5236

 1. b) płatność przelewem za pomocą systemu płatności.pl
 1. 5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

X. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy 

 1. 1. Postanowienia niniejszego tytułu dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami i dotyczą w odpowiednim zakresie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.  
 2. 2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenia przed jego upływem. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od umowy (dalej „Formularz odstąpienia”), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe.  

Oświadczenie można wysłać:

 1. 1) pocztą na adres: Sklep Miniramp Skateboard Shop, ul. Długa 9, 61-850 Poznań,
 2. 2) drogą mailową na adres: sklep@miniramp.pl,
 3. 3) lub poprzez formularz online.
 1. 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, liczy się od dnia wydania Towaru Klientowi w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną - od dnia zawarcia umowy. 
 2. 4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania wymienionego oświadczenia.
 3. 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. 6. Zwracany Towar nie może być używany ani też uszkodzony (z wyjątkiem wad fabrycznych). W przypadku zwrotu obuwia, nie należy owijać taśmą bezpośrednio pudełka. 
 5. 7. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się dla niego wiązał z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. 8. Opłaty pocztowe za przesyłkę Towarów do wymiany lub zwrotu pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych na koszt adresata.
 7. 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w wypadkach:
 1. 1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, 
 8. 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 9. 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 10. 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. 11) zawartej w drodze aukcji publicznej,
 12. 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 13. 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

XI. Wymiana Towaru (uprawnienie umowne) 

 1. 1. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość wymiany Towaru na inny model lub rozmiar. 
 2. 2. Na dokonanie wymiany Towaru Klient ma 14 dni od dnia otrzymania Towaru.  
 3. 3. Wymiana polega na dokonaniu zwrotu otrzymanego Towaru i złożeniu równocześnie drugiego Zamówienia. Z procedury wymiany Klient może w szczególności skorzystać w sytuacji, gdy zamówiony Towar okazał się np. za mały i Klient jest zainteresowany zamówieniem większego rozmiaru Towaru.
 4. 4. Skorzystanie z procedery wymiany Towaru w ramach jednego Zamówienia (jednej transakcji) na stronie Sklepu Internetowego nie jest możliwe. W celu skorzystania z procedury wymiany towaru należy:
 1. 1) wypełnić interaktywny formularz zwrotu w zakładce Twoje Konto – Zwroty Towarów – Dodaj Zwrot, po uprzednim zalogowaniu do Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego, lub wypełnić formularz zwrotu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 
 2. 2) odesłać Towar na adres: MINIRAMP SKATEBOARD SHOP, ul. Długa 9, 61-850 Poznań, wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu, 
 3. 3) złożyć drugie Zamówienie na Towar, który Klient chce otrzymać w ramach wymiany, przy czym wybierając formę dostawy należy zaznaczyć „PŁATNOŚĆ PRZED WYSYŁKĄ – WYMIANA TOWARU”,

UWAGA: Sprzedawca przystępuje do wysyłki drugiego Zamówienia z Towarem dopiero po tym, jak dotrze do niego przesyłka z Towarem, który jest przez Klienta wymieniany, i po uprzednim uregulowaniu przez Klienta niedopłaty, o której mowa w ust. 5, o ile taka występuje.  

 1. 5. W przypadku, gdy wystąpi różnica pomiędzy ceną wymienianego Towaru a ceną Towaru z  drugiego Zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. W przypadku wystąpienia nadpłaty, różnica w cenie wymienianego Towaru i cenie Towaru z  drugiego Zamówienia zwracana jest Klientowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z wymienianym Towarem przez Sprzedawcę. W przypadku niedopłaty, Klient otrzymuje od Sprzedawcy informację o kwocie jaką powinien dopłacić, aby zrealizować drugie Zamówienie.
 2. 6. Koszt wysyłki Towaru, który jest wymieniany, ponosi Klient. Koszt wysyłki Towaru, który jest wysyłany w ramach drugiego Zamówienia, ponosi Sprzedawca. 
 3. 7. Z procedury wymiany Towaru Klient może skorzystać wyłącznie jeden raz. W przypadku drugiego Zamówienia, realizowanego już w ramach procedury wymiany Towaru, Klient nie ma możliwości skorzystać ponownie z procedury wymiany Towaru. 
 4. 8. Wszystkie wymieniane Towary muszą być starannie zapakowane i zawierać poprawnie wypełniony Formularz wymiany. W przypadku wymiany obuwia, prosimy nie owijać taśmą bezpośrednio pudełka. Można pobrać formularz wymiany ze strony Sklepu Internetowego. 
 5. 9. Wymiany Towarów prosimy dokonywać na adres: Miniramp Skateboard Shop, ul. Długa 9, 61-850 Poznań, Polska. 

XII. Rękojmia, gwarancja, reklamacje

 1. 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru na zasadach wynikających z właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 2. 2. Reklamacje należy kierować na adres: Miniramp Skateboard Shop, ul. Długa 9, 61-650 Poznań; sklep@miniramp.pl. Zaleca się składanie reklamacji na piśmie lub za pomocą wiadomości e-mail. W celu złożenia reklamacji, Klient może również skorzystać z formularza reklamacji, który znajduje się na stronie Sklepu Internetowego i który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. 
 3. 3. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji, zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), na które może zostać wysłana przez Sprzedawcę odpowiedź na reklamację, datę nabycia Towaru i numer zamówienia, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. 4. Reklamacje Towarów rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie 14 dni. 
 5. 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres z Umowy sprzedaży lub w inny wskazany przez Klienta sposób. 
 6. 6. Sprzedawca nie jest producentem Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

XIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klienta w wymienionym zakresie. 
 2. 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Miniramp Skateboard Shop ul. Długa 9, 61-850 Poznań, bądź drogą mailową na adres: sklep@miniramp.pl . 
 3. 3. Zaleca się, aby Klient w reklamacji podał swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. 
 4. 4. Reklamacje składane w zakresie świadczeń realizowanych w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni.   
 5. 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

XIV. Program Lojalnościowy Punkty

 1. 1. Program Lojalnościowy Punkty, to program stworzony specjalnie dla naszych klientów. Każdy klient MINIRAMP, nawet przy pierwszym zakupie za dowolna kwotę staje się automatycznie członkiem Programu dzięki czemu może dokonywać zakupów na specjalnych warunkach.
 2. 2. Jak to działa?

Za każdy zakupiony produkt otrzymujesz punkty (np. za buty o wartości 299 zl otrzymasz 29,9 punktów), które tak naprawdę zasilają Twoje konto, aby w przyszłości wymienić je na jakikolwiek produkt z naszej oferty. Każdy produkt w naszym sklepie ma cenę wyrażoną w zł jak i w punktach. To ty decydujesz czy płacisz złotówkami czy zgromadzonymi przez siebie punktami. Uwaga: Punktami nie można obniżać wartości kupowanych produktów (jeśli masz np. 29.9 pkt to możesz kupić produkt do wartości 29zł itd.)

 1. 3. Gdzie widzę ile mam punktów?

W zakładce Twoje konto - Program Lojalnościowy możesz podejrzeć ile masz zgromadzonych punktów oraz dokonać bezpośrednio zakupów z ich wykorzystaniem.

 1. 4. Regulamin działania Programu Punkty znajduje się na stronie Sklepu Internetowego. 

XV. Karta podarunkowa

 1. 1. Klient może zakupić karty podarunkowe na Miniramp.pl, w celu zakupu artykułów na tej stronie internetowej bądź w sklepie stacjonarnym.
 2. 2. Dostępne wartości kart podarunkowych: 100zl, 300zl oraz 500zl.
 3. 3. Gdy kupisz kartę podarunkową zapisujemy na niej unikalny kod i wysyłamy do Ciebie w eleganckiej kopercie. 
 4. 4. Kartę osobiście możesz wręczyć w prezencie, a osoba która ją otrzyma będzie miała możliwość jednorazowego zakupu w naszym sklepie stacjonarnym i internetowym.
 5. 5. W przypadku sklepu internetowego, kod wpisuje się na stronie https://miniramp.pl/code, wówczas rabat zostanie aktywowany. Zakupy robi się tak, jak normalnie - dodaje się wybrany towar do koszyka. Sklep automatycznie odlicza kwotę w Twoim koszyku na jaką została zakupiona karta. Przykładowo: Masz kartę na wartość 100 zł. Dodajemy do koszyka buty za 300 zł, w podsumowaniu koszyka będzie do zapłaty 200zł lub dodajemy do koszyka czapkę o wartości 100zł, wtedy do zapłaty zostanie nam koszt wybranego kuriera np. 9,50 zł
 6. 6. Karta ma bezterminową ważność i dotyczy całego asortymentu.
 7. 7. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. 8. Kartę można wykorzystać na zakup towaru, którego wartość jest taka sama lub wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej. Nie możesz wykorzystać rabatu w przypadku zakupów o wartości niższej niż wartość karty.
 9. 9. Karta Podarunkowa może być używana wyłącznie do czasu wyczerpania znajdujących się na niej środków. Doładowanie Karty Podarunkowej nie jest możliwe.
 10. 10. Przy każdym zamówieniu można skorzystać z tylko jednej karty podarunkowej jako metody płatności.
 11. 11. Zasady wymiany i/lub zwrotu towaru w przypadku zamówień opłaconych kartą podarunkową są takie same, jak dla wszystkich innych zamówień złożonych na Miniramp.pl
 12. 12. Należna kwota zostanie zwrócona w formie doładowania Twojego salda klienta, a środki będziesz mógł wykorzystać na kolejne zakupy w dowolnym okresie. Doładowanie salda karty podarunkowej zajmuje około 15 dni od daty zwrotu. W przypadku zamówienia opłaconego częściowo kartą kredytową, odpowiednia część należnej kwoty zwrotu zostanie najpierw zwrócona na kartę kredytową, a pozostała część zostanie zwrócona w formie doładowania salda klienta.

XVI. Promocje

 1. 1. Rabat za zapis do newslettera.

Otrzymasz rabat w wysokości 50 zł za zapis do newslettera. Rabat dotyczy wyłącznie nieprzecenionych towarów i zamówień o wartości co najmniej 450 zl. Kod jest do jednorazowego użytku oraz nie łączy się z innymi ofertami, rabatami lub promocjami.


Ta promocja dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów, którzy nie zarejestrowali się na naszej stronie internetowej w okresie ostatnich dwóch lat.

 1. 2. Zestaw promocyjny 3 za 2 W promocji można łączyć produkty pomiędzy markami: Grizzly x Marvel, Wayward, JHF, Skate Mental. Aby skorzystać z promocji należy zamówić 3 produkty z ww. marek. Zestawy można tworzyć z kategorii produktów takich jak: bluza, koszulka, czapka, longsleeve oraz akcesoria. 


Po spełnieniu w/w kryteriów promocja zostaje włączona i trzeci najtańszy produkt otrzymujesz gratis.

Termin trwania promocji - aż do odwołania.

XVII. Informacje dodatkowe

 1. 1. W celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności, czy też błędów, zaleca się, aby urządzenie za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu Internetowego, spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne,:
 1. 1) komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 2. 2) przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej,
 3. 3) aktywne wtyczki - JAVA, FLASH,
 4. 4) rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit,
 5. 5) posiadanie przez Klienta konta e-mail, 
 6. 6) posiadanie przez Klienta na swoim urządzeniu oprogramowania pozwalającego na odczyt plików w formacie PDF. 
 1. 2. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku o treści „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innej równoważnej i jednoznacznie sformułowanej, Klient ma  możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/liczba Towaru/sposób dostawy). W przypadku niezgodności, należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy: sklep@miniramp.pl lub telefoniczny pod numerem: +48 618534417 (opłata standardowa wg stawek właściwego operatora).
 2. 3. W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. liczby zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na  adres: sklep@miniramp.pl z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu +48618534417 (opłata standardowa wg stawki właściwego operatora). Po dokonaniu korekty Zamówienia, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w Zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
 3. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 1. XVIII. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich   
 1. 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. 3. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy.  

 

 1. XIX. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną 
 1. 1. W ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Sprzedawca może zapewniać Klientowi w Sklepie Internetowym funkcjonalności służące do: 
 1. 1) składania Zamówień na Towary i usługi Sprzedawcy, 
 2. 2) założenia i korzystania z Konta Klienta, w tym aktualizowania danych Klienta.
 1. 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z na czas nieokreślony, automatycznie w momencie, gdy Klient założy Konto Klienta w Sklepie Internetowym. Usługi oferowane w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są nieodpłatne, chyba że z treści oferty Sprzedawcy na stronie Sklepu Internetowego wynika wyraźnie odmiennie.  
 2. 3. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zachowaniem 7‑dniowego okresu wypowiedzenia, kończącego się jednak nie wcześniej niż z chwilą, gdy wygaśnie albo rozwiąże się Umowa sprzedaży.  
 3. 4. W ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Sprzedawca może nieodpłatnie realizować na rzecz Klienta również następujące usługi świadczone drogą elektroniczną w  Serwisie Internetowym:
 1. 1) możliwość przeglądania treści dostępnych w Sklepie Internetowym przez każdego,
 2. 2) newsletter. 
 1. 5. Sprzedawca zastrzega, że ze względów technicznych, w trakcie świadczenia usług oferowanych w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, mogą wystąpić różnego rodzaju ograniczenia funkcjonalności, a nawet czasowa niedostępność Sklepu Internetowego. W takich okolicznościach, Sprzedawca zobowiązuje się podejmować działania w celu niezwłocznego przywrócenia sprawności Sklepu Internetowego. 

 

 1. XX. Postanowienia końcowe
 1. 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. 3. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią:
 1. 1) Formularz odstąpienia od umowy, 
 2. 2) Formularz wymiany, 
 3. 3) Formularz reklamacji, 
 4. 4) Polityka Prywatności.  
 1. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.02.2021 r. 

 

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel